TVBox-开源TV观影神器

软件大小:22.47M

软件介绍:

TV Box Pro是猫影视作者停止更新,并将源码公布后,又有大佬接手制作了这款TVbox pro。TVbox作为继承猫影视的项目,本身还是支持猫影视接口的,如果你有更好的接口,依然支持导入进来。软件资源十分丰富,内置了超多线路接口,大家也可以挑选自己喜欢的线路来使用。

使用教程
安装后首次使用时,会显示拉取失败,这个很正常,因为后端有个内部调用api地址,用户是没法使用这个api的,需要替换成自己的站源api才可以

【显示提取失败不要紧,点击取消即可跳过。然后就看到设置用户界面了】

具体操作

1、首先下载打开APP,点击【设置】

2、点击【设置其他】,点击【配置地址】

3、将接口填入,TVBox在线接口100+个

(自己复制填入到到APP的配置中即可),点击确定!

4、回到首页即可看到已经更新了新的片源,可以开始愉快的观影了

接口

源码

https://gitcdn.top/https://github.com/liu673cn/box/raw/main/m.json
香港

https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/m.json新加坡

https://raw.kgithub.com/liu673cn/box/main/m.json日本

https://fastly.jsdelivr.net/gh/liu673cn/box@main/m.json
https://cdn.staticaly.com/gh/liu673cn/box/main/m.json
https://raw.fastgit.org/liu673cn/box/main/m.json
韩国

https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/liu673cn/box/main/m.json
https://ghproxy.net/https://raw.githubusercontent.com/liu673cn/box/main/m.json
https://gcore.jsdelivr.net/gh/liu673cn/box@main/m.json
https://raw.githubusercontents.com/liu673cn/box/main/m.json

Github 静态加速

https://cdn.staticaly.com/gh/liu673cn/box/main/m.json
https://cdn.jsdelivr.net/gh/liu673cn/box@main/m.json
https://purge.jsdelivr.net/gh/

http://byyds.top/w.txt
https://www.cai512.eu.org/a.json
https://gitea.com/Yoursmile/TVBox/raw/branch/main/XC.json
https://gitea.com/nb/kls/raw/branch/master/a9.json
https://gitea.com/hfr1107/TVBox/raw/branch/main/sc.json
https://pastebin.com/raw/sbPpDm9G
https://kjsc0310.github.io/tvy/jk9.json
https://wds.ecsxs.com/223843.txt
https://dxawi.github.io/0/0.json
https://cn.kstore.space/download/2710/zn777/kaisu220821.txt
https://out.zxglife.top/down.php/5da920895444ba485dde96b5425b8a67.txt
https://try.gitea.io/zn777/yshz/raw/branch/main/gitea824.txt
https://pan.tenire.com/down.php/2664dabf44e1b55919f481903a178cba.txt
https://apis.fanyeyun.com/down.php/2664dabf44e1b55919f481903a178cba.txt
http://wp.anxwl.cn/down.php/5219c327b90a65fc2020c77ba6dc6911.txt
http://home.jundie.top:81/TVBox/yosakoi.json
http://s.nxw.so/vip
https://raw.liucn.cc/box/m.json
http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/29899/box2.json?sign=3cVyKZQr3lFAwdB3HK-A7h33e0MnmG6lLB9oWlvSNnM%3D%3A0
https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/chengxueli818913/maoTV/main/44.txt
https://download.kstore.space/download/2863/01.txt
https://agit.ai/n/b/raw/branch/a/b/c.json
https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/meowcf.json
https://cdn.staticaly.com/gh/XuQqu/PinkBird/main/normal.json
https://notabug.org/imbig66/tv-spider-man/raw/master/%E9%85%8D%E7%BD%AE/0801.json
https://ju.binghe.ga/4.txt
http://xn--4bra.live/gg.json
https://box.okeybox.top/tv/shyi.json
https://box.okeybox.top/tv/vyo2.json
https://box.okeybox.top/tv/5gup.json
https://box.okeybox.top/tv/fj0p.json
https://box.okeybox.top/tv/2wti.json
https://box.okeybox.top/tv/64u1.json
https://box.okeybox.top/tv/o5oh.json
https://box.okeybox.top/tv/iw3y.json
https://box.okeybox.top/tv/sx39.json
https://box.okeybox.top/tv/91qn.json
https://gitea.com/xyyx/TVBox/raw/branch/main/tv.json
https://gitea.com/kanwidgg/kankan/raw/branch/main/0821XC/XC.json
https://gitea.com/jiaojiao/jiaojiao/raw/branch/main/0821.json
https://gitea.com/kanwidgg/kankan/raw/branch/main/002-0821/gg.json
https://gitea.com/playgayme/boxRepository/raw/branch/main/TVBox/xzy.json
https://gitea.com/yuegu09/aziy/raw/branch/main/zi71501.json
https://gitea.com/hongdeng98/YH/raw/branch/main/Mao0820.json
https://gitee.com/wyy007cn/tv/raw/master/tv1.json
https://c1n.cn/2
https://maoys.c1n.cn
https://pastebin.com/raw/FuMsfJWw
https://tool.wotianna.com/mysjk.json
https://wds.ecsxs.com/213821.json
https://wds.ecsxs.com/212757.json
https://wds.ecsxs.com/213679.json
https://c1n.cn/cat
http://gg.gg/cccvvv
https://wds.ecsxs.com/213013.json
https://c1n.cn/mao
https://wds.ecsxs.com/216537.json
https://wds.ecsxs.com/213766.txt
https://wds.ecsxs.com/213313.json
https://liu673cn.github.io/box/m.json
http://xn--4bra.live/%E7%8C%AB
http://js.134584.xyz/json/pp87.json
http://52bsj.vip:98/wuai
https://gitee.com/jjjsndjdjjjjd/tv-storage/raw/master/tv.txt
https://wds.ecsxs.com/223843.txt
https://pastebin.com/raw/gtbKvnE1
https://gitcode.net/qq_26898231/TVBox/-/raw/main/tv.json
https://cdn.jsdelivr.net/gh/chengxueli818913/maoTV@main/44.txt
https://cdn.jsdelivr.net/gh/GaiVmao/dianshiyuan@main/yuan2.txt
http://miaotvs.cn/osc
https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/m.json
http://shuyuan.miaogongzi.net/shuyuan/1663651243.txt
https://raw.iqiq.io/zhanghong1983/TVBOXZY/main/TVBOX/iqiqgr.json

直播接口
https://agit.ai/945KM/TVBox/raw/branch/master/TV/live.txt

TVBOX接口
945KM接口

https://agit.ai/945KM/TVBox/raw/branch/master/1.json

唐三接口

https://hutool.ml/tang

肥猫接口

http://肥猫.love

莱妮丝

https://tvbox.cainisi.cf

分享君接口

http://byyds.top/w.txt

南风接口

https://agit.ai/Yoursmile7/TVBox/raw/branch/master/XC.json

4K云盘接口

http://9xi4o.tk/0725.json

老刘备接口

https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/m.json

白嫖线路

http://js.134584.xyz/json/pp87.json

乱世接口

http://www.dmtv.ml/mao/single.json

太阳线路

http://111.67.196.181/mtv/meow.txt

巧儿接口

http://pandown.pro/tvbox/tvbox.json

小苹果接口(内选择节目里有广告,注意)

https://agit.ai/nbwzlyd/xiaopingguo/raw/branch/master/xiaopingguo/xiaopingguo.json

https://神器每日推送.tk/pz.json

http://饭太硬.ga/x/o.json

https://源享家.ml/tv

http://home.jundie.top:81/top98.json

http://drpy.site/js1

http://pandown.pro/tvbox/tvbox.json

https://dxawi.github.io/0/0.json

https://raw.liucn.cc/box/m.json

http://js.134584.xyz/json/pp87.json

http://byyds.top/w.txt

https://agit.ai/xiaohewanwan/jar/raw/branch/main/Avatar.json

https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/meowcf.json

其他自用大佬源(非常稳定)

https://raw.liucn.cc/box/m.json

https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/meowcf.json

https://try.gitea.io/xcxc8/mytv/raw/branch/main/TV.json

软件截图:

图片[1]-TVBox-开源TV观影神器-牛麦子

图片[2]-TVBox-开源TV观影神器-牛麦子

软件下载:

更新日期:2024/03/17

更新版本:takagen 20240313-1123

温馨提示:应版权方要求,下载链接已处理,请登录后查看!

说明:下载的用户请24小时删除,请务必严格遵守版权法规!

© 版权声明
THE END
喜欢就分享一下吧
赞赏 分享